Advokater og deres livsstil

Ingen liker å høre på lo fi hiphop mens en advokat sitter å skriker i øret ditt å sier at du må skrive om dine egne rettigheter før du må legge deg slik at du ikke blir satt i fengsel for å ha gjort kriminelle handlinger da dette ikke er positivt for noen, selv ikke den personen som ikke liker deg er dette positivt for.

Advokater har ingen egenskaper som ikke vanlige mennesker har, men de er uansett overvurdert i samfunnet og folk ser nærmest på dem som guder i dag, dette er dog meget feil.

Asian businessman working with computer.

Ola Jul er en kar fra Toten som har jobba som advokat freelance i Afrika og han sier at selv om de ikke kan noen ting i Afrika så er de ikke flinke på noe som helst heller og dette er svært gunstig for en advokat som elsker å svindle folk og bli rik på andres bekostning.

Så ja advokater er slik som denne typen fra Totoen, i tillegg så er advokater fra Toten spesielt sære og farlige å ha med å gjøre da de fort kan eskalere saker på en relativt voldelig måte som ikke er så bra for de fleste, men for enkelte så er jo dette gunstig som sagt. 

Men uansett, så i Afrika så har de sine egne advokater men de driver med mye outsourcing av advokater i og med at de har en annen kunnskapsbase som er bedre enn det som er å oppdrive lokalt i Afrika. Så det er en av årsakene, i tillegg så er outsourcing litt gøy da så det er jo ganske så greit.

Det er dog ikke så vanlig med outsourcing av advokater men det er noe som kommer mer og mer og det blir bare mer populært ettersom tiden går så det er egentlig bare å kjøre på dersom dette er interessant for deg som leser denne teksten. Besøk nettsiden.

Men dersom det ikke er interessant for deg i det hele tatt å bli advokat så anbefaler jeg deg egentlig bare å slutte å lese med en gang å finne deg noe bedre å gjøre, kanskje så kan du ta å deg noe annet å gjøre kanskje ta deg en lur eller høre på noe musikk eller ta deg en ferdigbakt eplekake fra Rimi lagd av Arne Brimi uten noe tull på, men husk å les nøye på forpakningen i tilfelle en eller annen advokat har skrevet noe juridisk der som du må passe deg for.

Det er viktig å lese grundig gjennom alt før du går med på noe i tilfelle du kan bli lurt, det er ikke akkurat noe koselig å bli lurt av en advokat da de raskt kan ta å rundstjele deg spesielt dersom du er en gammel og naiv person som ikke er like smart som du var når du var ynge, det er jo litt merkelig egentlig, er det de tekniske tingene eller bare alderen som reduserer intelligensen til eldre mennesker? Uansett så er dette noe advokater elsker å utnytte.

Kontaktoversikt

(På grunn av personvernloven må klienthenvendelser ikke gjøres ved bruk av e-post, men pr. tlf, brev eller faks).
 Er du usikker på hvem du bør kontakte, ring 

ATV Drammen

 

 

ATV Drammen ble opprettet i 1996 og var det første ATV-kontor plassert utenom Oslo. Kontoret er fullfinansiert av Drammen kommune, men Stiftelsen ATV er faglig og administrativt ansvarlig. To psykologer er ansatt ved kontoret. Målgruppene er voksne menn og ungdommer med aggresjon- og voldsproblemer i Drammen kommune. Ressursene settes inn der behovet er størst, og i samarbeid med Drammen kommune. Alle kan henvise til oss. Den første fasen av en behandling handler om å bli kjent og etablere gjensidig tillit. Vi arbeider i utgangspunktet individuelt med de vi møter, men åpner etter hvert opp for, spesielt i forhold til ungdommene, å trekke inn andre viktige personer i deres liv i behandlingen. I hvilken grad vi gjør dette er det våre klienter som styrer selv. Vi har i dag nært samarbeid med store deler av hjelpeapparatet i Drammen. Utover den kliniske virksomheten utøver vi også utadrettet virksomhet. Denne virksomheten har to sentrale målsettinger: Økning av kompetansenivået i forhold til voldsproblematikk i det øvrige hjelpeapparat, samt informere samarbeidende instanser i Drammen Kommune om vårt virke. I tillegg ønsker vi å etablere et nært samarbeid med 1. og 2. linjetjenesten i kommunen. Vi tar på oss undervisning, konsultasjons- og veiledningsoppdrag i forhold til alle deler av skole, retts og hjelpeapparat hvor aggresjon og vold er et tema..

 

ATV Telemark

 

ATV Telemark er et treårig prosjekt som avsluttes september 2003. Prosjektet ble igangsatt etter en invitasjon fra Telemark Fylkeskommune og samfinansieres med Barne og Familiedepartementet. ATV Telemark er det første fylkesdekkende behandlingstilbudet som etableres og har følgende oppgaver: Behandlingstilbud til menn med aggresjons og voldsproblematikk, behandlingstilbud til ungdom med aggresjons og voldsproblematikk, behandlingstilbud til partnere utsatt for vold i nære relasjoner, behandlingstilbud til barn som er deltagende vitner til vold i hjemmet, veiledning til andre instanser som møter familievold, kompetansebyggende tiltak i form av undervisning og informasjonsvirksomhet, arbeide strategisk for å gjøre tilbudet permanent i Telemark, arbeide med å spre ATV`s visjon og arbeid til og omfatte stadig større deler av landet. Senteret er lokalisert i Langesund og driver hovedsaklig sin virksomhet derfra. ATV Telemark har utedager i Notodden, Skien Kretsfengsel, Krisesenteret i Skien og Tyrilikollektivet på Skåtøy.

 

Partnerprosjektet

 

Partnerprosjektet er et samtaletilbud til partnere eller tidligere partnere til de mannlige klientene på ATV. Når mannen har begynt i behandling, vil partneren motta informasjon fra partnerprosjektet i form av et brev. Et viktig mål med partnerprosjektet er at det skal utvikle metoder og god praksis i møtet med kvinner som har vært utsatt for vold av samlivsparter. Prosjektet skal også bidra til kunnskap om vold som fenomen og målbære og integrere kvinners syn og behov i den generelle fagutviklingen på ATV. Partnertilbudet er en behandlings- og rådgivningstjeneste for kvinner utsatt for fysisk og psykisk vold av samlivspartner. Tilbudet er fleksibelt og individuelt tilpasset ut fra den enkelte kvinnes behov og livssituasjon. Det kan være mange grunner til at kvinner tar kontakt med oss. For mange kan det være første gangen de får snakket om volden de har vært utsatt for, eller at man ønsker kontakt med oss i en krisesituasjon med brudd. Andre vil ha behov for å få bearbeidet smertefulle erfaringer fra et avsluttet forhold med vold og krenkelser. Andre trenger noen de kan ringe ved behov. Vi har både individuelle samtaler og gruppeterapi. Noen har langvarig og hyppig kontakt med oss, andre over en kort periode. Partnerprosjektet startet i 1999. Prosjektet ble de første 3 år drevet med midler fra Stiftelsen helse og rehabilitering, med rådet for psykisk helse som søkerorganisasjon. Prosjektet har midler til en psykologstilling, som vi har valgt å dele den mellom to psykologer på deltid.

 

Krisesenterprosjektet /Krisesenterpsykologen

 

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Krisesenter og ATV, der ATV skal gi behandling til kvinner som bruker krisesenteret. Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Helse- og Rehabilitering, og en psykolog er ansatt på prosjektet.

Samarbeid med Tyrilistiftelsen

Tilbudet til menn, Oslo

 

Alternativ til Vold i Oslo har et behandlingstilbud til menn som har volds- eller aggresjonsproblemer mot samlivspartner. Tilbudet har eksistert siden 1987. Tilbudet er frivillig, og de fleste som benytter seg av det tar kontakt med oss selv. Etter en innledende samtalerunde vil en kunne fortsette enten i individualterapi eller i gruppeterapi. Ved tilbudet arbeider det 4 psykologer og en uttrykksterapeut. Tilbudet finansieres av Oslo kommune, og er derfor for tiden kun et tilbud for menn bostedsregistrert i Oslo kommune. I tillegg til behandling gjennomføres en god del undervisning, veiledning og forskning. Du trenger ikke henvisning fra lege for å ta kontakt.

 

Ungdomsprosjektet, ATV Ung

 

ATV- Ung Oslo er et prosjekt i regi av Stiftelsen Alternativ til vold. Vi har tre hele psykologstillinger og finansieres av Oslo kommune gjennom Barne- og familieetaten. Vår målgruppe er ungdom med volds- og aggresjonsproblemer i alderen 12-20 år. Oppgavene til ATV-Ung er tredelte. Vi gir et psykoterapeutisk tilbud til ungdommer mellom 12 og 20 år med volds- og aggresjonsproblemer. Vi driver kunnskaps- og fagutvikling knyttet til vold som fenomen og utvikling av behandlingsmetoder i forhold til denne gruppen. Sist er utadrettet virksomhet sentralt i form av kompetansespredning gjennom undervisning og veiledning. Behandlingstilbudet ved Alternativ til Vold - Ungdom er et frivillig tilbud. Ungdom eller deres familier kan selv ta kontakt uten henvisning fra lege. Vi får også ungdom henvist til oss fra Barnevernstjenesten, Barne- og ungdomspsykiatrien, fengsel/Kriminalomsorg i frihet.

 

Barn som vite til vold

 

Prosjektfinansiert av Norske Kvinners Sanitetsforening som et 3 årig forsøksprosjekt fra 2001, for å utvikle og tilby gode hjelpemetoder for barn som eksponeres for familievold. Prosjektets målsetting omfatter 4 områder: 1) Behandling av barn som har vært vitne til familievold. 2) Kvalitetssikring av terapier med foreldre; for å sikre at behandlingstiltak for voksne ved ATV også har fokus på barns behov, reaksjoner og sikkerhet. 3) Forskning på barns reaksjoner etter familievold og på behandlingstilnærming til barn som har vært eksponert for vold. 4) Kunnskapsspredning gjennom undervisning, veiledning og publikasjoner. Alle henvendelser kan rettes til prosjektleder.

 

 

 

ATV og Tyrili har i mange år hatt et uformelt samarbeid. I august 1999 startet et mer formalisert samarbeid. Dette omfatter psykoterapeutisk tilbud til deres elever samt fag/undervisningsdager til Tyrilis elever og ledere. Kontrakt inngåes for et år av gangen, hvor Tyrilistiftelsen kjøper tjenester som tilsvarer en hel psykologstilling. Det kan være flere grunner til at elever kommer til ATV for behandling. Mange er godt i gang med egenutvikling før de tar kontakt med oss. Da har de ofte behov for å se på sammenhengene som rusmisbruket har inngått i. Mange har volds og traumeerfaringer som de ønsker å bearbeide for å komme seg videre. Henvendelsene kommer både fra menn og kvinner. På fagdagene søker vi å formidle grunnleggende forståelse av vold, i form av forelesninger, samtaler og øvelser i gruppe. Arbeidet med behandling og undervisning er fordelt på flere av psykologene ved ATV.

 

Kvinneprosjektet

 

Alternativ til Vold har et tilbud til kvinner med volds- og aggresjonsproblemer. Tilbudet er finansiert av Oslo kommune, og har eksistert siden 1997. Tilbudet består av både individual- og gruppeterapi, og er ment som et tilbud til kvinner med volds- og aggresjonsproblemer rettet mot partner og/eller barn. En behøver ikke å ha utøvd fysisk vold for å ta kontakt. Du trenger ikke henvisning fra lege for å ta kontakt.

Alternativer til vold

Alternativ til Vold er et behandlings- og kompetansesenter på vold og aggresjon, med avdelinger i Oslo, Drammen og Langesund. Senteret startet i 1987. Ved senteret arbeider det terapeuter med kunnskap og erfaring på temaet vold, og stiftelsen Alternativ til Vold består av mange forskjellige prosjekter. På sidene "Prosjekter I" og "Prosjekter II" finnes det korte beskrivelser av de ulike prosjektene som virksomheten består av. På kontaktsiden vil du finne oversikt over adresser, kontaktpersoner, telefonnr. og e-post adresser til de ulike prosjektene. Denne siden er nyopprettet, og vil gradvis bli utbygget med grundigere informasjon om vår virksomhet, samt andre tjenester*. Har du spørsmål om vår virksomhet eller ønsker å motta hjelp fra ATV, ta gjerne kontakt med vårt hovedkontor i Oslo:

Denne musikken hører advokater på i 2017!

De fleste mennesker er glad i å høre på musikk. Musikk gir mye gleder og kan gjøre en ellers grå hverdag mye bedre. Det finnes ulike sjangre for ulike smaker, og det skal derfor godt gjøre å ikke finne musikk man liker. Advokater er ikke en ensidig gruppe med mennesker. De som er advokater er alle ulike og har ulike fritidsinteresser og smak innen musikk og annet. Det er veldig fint at det er så mange forskjellige mennesker som jobber med det samme, fordi det viser at selv om man er ulike på mange områder kan man samles og forenes om det ene man har til felles.

Mange advokater liker å høre på musikk som gir mye energi. Dette kan være klassikere som Queens låt «We Are the Champions». Slike typer låter går aldri helt av moten og kan gi den mest slitne advokat den energien han eller hun trenger for resten av dagens gjøremål. For å høre slik type musikk, bør man høre på radiokanaler som P4 eller Radio Norge. Disse radiokanalene spiller slike typer låter og andre som har vært populære fra ulike tiår hver eneste dag. Det kan derfor være lurt for advokater og en radio på sitt kontor. 

Andre advokater liker derimot visse sjangre bedre enn andre, og nøyer seg ikke med å høre på det som går på radioen. Noen advokater liker for eksempel rock. Da kan man jo for eksempel høre på Radio Rock, eller så kan man spille av CD-er eller bruke ulike musikkprogrammer på PC-en som man kan koble til et høyttaleranlegg og dermed spille høyt på sitt kontor. Det er viktig å tenke på at man ikke forstyrrer sine kolleger eller andre som oppholder seg i samme lokale. Det er lurt å finne ut hva slags musikk man liker og selv ønsker å høre på når man arbeider. For mange fungerer musikk som en konsentrasjonsfaktor og kan føre til at man gjør en bedre jobb enn dersom man skulle vært uten musikken.

Det er viktig at man gjør det som føles bra for seg, og dersom noen skulle komme og rette pekefinger eller slenge kommentarer bør man rett og slett bare overse dette, fordi det handler om en selv og ingen andre. Om man selv ønsker å høre på musikk fordi man føler at dette gir seg selv mer energi, noe som fører til at man jobber bedre, bør man bare høre på musikk. Det er ingenting som fles bedre ut enn å være i en sone av konsentrasjon hvor man føler man virkelig er produktiv og får gjort masse på en og samme dag. for mange oppleves det slik når man hører på musikk. Man bør dog passe på, slik at man ikke glemmer seg og har på musikk mens man har møter med klienter eller andre.

Les mer i arkivet » Juli 2017 » Juni 2017 » Mai 2017

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker

hits